Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα

Η εταιρεία “MEGAWATT A.E.” δεσμεύεται και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, που οι πελάτες/χρήστες παρέχουν μέσω του δικτύου σύμφωνα με τον υπ΄ αριθμ. 2016/679 Κανονισμό της Ε.Ε. (GDPR) και τον υπ΄ αριθμ. Ν. 4624/2019 της ελληνικής έννομης τάξης.

Στις περιπτώσεις αγοράς προϊόντων ή επικοινωνίας μαζί μας ενδέχεται να αποθηκεύουμε προσωπικά σας δεδομένα όπως το όνομά σας, το όνομα της εταιρείας σας, την ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνσή σας, το είδος του αιτήματός σας, τον αριθμό της κάρτας σας και οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία πιθανόν μας αποστείλετε. Τα προσωπικά στοιχεία που εισάγετε στην ιστοσελίδα www.megawatt.com.gr και χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα μας, είναι απολύτως ασφαλή και η εταιρεία μας δεσμεύεται πως αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την διεκπεραίωση των παραγγελιών σας και την από κοινού συμφωνημένη επικοινωνία μαζί σας. Κανείς άλλος δεν θα έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία, πλην του αρμόδιου τμήματος της εταιρείας μας, που είναι υπεύθυνο για τις διεκπεραιώσεις των παραγγελιών σας και ουδέποτε πρόκειται αυτά να διαβιβαστούν σε τρίτους χωρίς την συναίνεσή σας.

1. Χρόνος διατήρησης των Δεδομένων

Η εταιρεία μας επεξεργάζεται τα Δεδομένα μόνο για όσο χρόνο είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συνέλλεξε. Η “MEGAWATT A.E.” εξετάζει περιοδικά τα Δεδομένα που έχει αποθηκευμένα και όταν δεν είναι πια αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών, προχωράει στη διαγραφή τους. Συγκεκριμένα, διατηρεί:

 • τις πληροφορίες, που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση της παραγγελίας, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της.
 • τις πληροφορίες για τα αιτήματα ή τα σχόλιά σας, όσο χρόνο απαιτείται για να τις εξετάσει και να πραγματοποιήσει τις ενδεδειγμένες ενέργειες.
 • τις πληροφορίες, που χρησιμοποιεί για να προωθήσει τις υπηρεσίες της, μέσω των δυνατοτήτων διαφήμισης που παρέχει η ηλεκτρονική πλατφόρμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Linkedin), στα οποία η εταιρεία διατηρεί σελίδα, καθώς και για να σας ενημερώνει, μέσω συνδέσμων/φωτογραφιών που κοινοποιούνται στα μέσα αυτά, για όσο χρόνο «ακολουθείτε» την εταιρική σελίδα στα εν λόγω μέσα. Εάν δεν επιθυμείτε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για τους σκοπούς αυτούς, μπορείτε να σταματήσετε να «ακολουθείτε» την εταιρική μας σελίδα, σύμφωνα με τους όρους χρήσης των συγκεκριμένων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τους οποίους πρέπει να συμβουλευτείτε.
 • τις πληροφορίες που συνέλλεξε μέσω της χρήσης cookies, σύμφωνα με την πολιτική cookies.

2. Τα δικαιώματά σας

 Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Για να προστατέψετε τα Δεδομένα σας, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα, τα οποία μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να περιορίζονται από τη σχετική νομοθεσία, αλλά και από τους όρους χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τρίτων (Facebook, Instagram, Linkedin), μέσω των οποίων τα έχει αποκτήσει η εταιρεία μας.


α.
Δικαίωμα Πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε τόσο για την επεξεργασία των Δεδομένων όσο και να έχετε πρόσβαση σε αυτά και στις σχετικές με την επεξεργασία τους πληροφορίες καθώς και να ζητήσετε αντίγραφό τους.

β. Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή την συμπλήρωση των Δεδομένων.

γ. Δικαίωμα Διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή των Δεδομένων. Η “MEGAWATT A.E.” θα ικανοποιήσει αυτό το δικαίωμα:

 • εάν τα Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.
 • εάν ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης.
 • εάν τα Δεδομένα επεξεργάστηκαν παράνομα.
 • εάν τα Δεδομένα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική μας υποχρέωση.

δ. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των Δεδομένων. Το δικαίωμα αυτό ικανοποιείται:

 • όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των Δεδομένων.
 • όταν η επεξεργασία είναι αντίθετη στο νόμο και ζητάτε, αντί της διαγραφής, τον περιορισμό της χρήσης τους.
 • όταν ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης, μέχρι να επαληθεύσουμε εάν οι νόμιμοι λόγοι της επεξεργασίας τους υπερισχύουν έναντι των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας.


ε. Δικαίωμα Φορητότητας

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης ή μετά από συναίνεσή σας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να ζητήσετε τη διαβίβασή τους, τόσο σε εσάς ή και σε άλλο πρόσωπο, που θα διενεργήσει την επεξεργασία τους. Αναγκαία προϋπόθεση για τη διαβίβαση αυτή, είναι να έχετε εξοφλήσει τις οικονομικές σας υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέουν από τη μεταξύ μας σύμβαση.


στ. Δικαίωμα Εναντίωσης

Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων που γίνεται για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας ή τρίτων.


ζ. Δικαίωμα Ανάκλησης της συγκατάθεσης σας

Εάν επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα μετά από τη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή, απευθυνόμενοι στα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας μας.

   3. Πώς μπορείτε να τα ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας δωρεάν, υποβάλλοντας αίτημα στην εταιρεία μας “MEGAWATT A.E.”, 10ο χλμ. ΠΕΟ Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, τηλέφωνο 2310/785800, email customersupport@megawatt.com.gr.

Θα ενημερωθείτε για την πορεία του αιτήματός σας εντός μηνός από την παραλαβή του, εκτός αν το αίτημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο ή συντρέχουν λόγοι αυξημένου αριθμού αιτημάτων. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν νόμιμοι λόγοι, οι οποίοι εμποδίζουν την εταιρεία να ικανοποιήσει το αίτημά σας θα ενημερωθείτε σχετικά για τον λόγο της άρνησής μας.

4. Υποβολή καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Δεδομένων σας αντιτίθεται στο νόμο. Τα στοιχεία της Αρχής είναι:

Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλέφωνο: (0030) 210 6475600
Φαξ: (0030) 210 6475628
Email: contact@dpa.gr

Ενημέρωση cookies