Πολιτική Επιστροφών

Πολιτική επιστροφών

Σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 5 του ν.4512/2018, όπως αυτό τροποποίησε τον ν.2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει χωρίς καμία ποινή και χωρίς να αναφέρει αιτιολογία από την εξ αποστάσεως αγορά ενός προϊόντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, η προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών αρχίζει από την ημέρα κατά την οποία ο πελάτης αποκτά τη φυσική κατοχή των προϊόντων. Επιπλέον, ο καταναλωτής υποχρεούται να επιστρέψει στην εταιρεία το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών οποιοδήποτε προϊόν έχει λάβει από την “MEGAWATT A.E.”. Η προθεσμία των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών άρχεται από την ημέρα, κατά την οποία ο καταναλωτής απέστειλε τη σχετική δήλωση υπαναχώρησης.

 Σε αυτό το διάστημα των δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής σας δίνετε η δυνατότητα επιστροφής των προϊόντων, που έχετε αγοράσει μόνον εάν αυτά βρίσκονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν και υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα παραστατικά-έγγραφα που αποδεικνύουν τη συναλλαγή σας. Τα έξοδα για την επιστροφή προϊόντων μέσω ταχυμεταφοράς στον χώρο της εταιρείας μας δεν καλύπτονται από την εταιρεία και επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον καταναλωτή. Επισημαίνεται ότι η ευθύνη απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του προϊόντος βαραίνει τον πελάτη μέχρι την παραλαβή του προϊόντος από την εταιρεία.

Εφόσον ο καταναλωτής επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης έχει την υποχρέωση πριν από την πάροδο της ως άνω προθεσμίας να ενημερώσει την εταιρεία εγγράφως στο email επικοινωνίας: customersupport@megawatt.com.gr. Προς διευκόλυνση των πελατών/χρηστών επισυνάπτεται κάτωθι η σχετική φόρμα υπαναχώρησης.

Σε περίπτωση προϊόντος που εμφανίζει ελάττωμα ή έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας ο καταναλωτής έχει όλα τα δικαιώματα από τις υπάρχουσες διατάξεις και νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης και προστασίας του καταναλωτή.

Έντυπο επιστροφής προϊόντων

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία για την έναρξη της διαδικασίας επιστροφής των προϊόντων σας.

Σημειώσεις

  • Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο όταν το έντυπο επιστροφής είναι συμπληρωμένο
  • Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν περάσει 14 ημέρες από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων σας.
  • Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο όταν τα προϊόντα βρίσκονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν και υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα παραστατικά-έγγραφα που αποδεικνύουν τη συναλλαγή.